گفت و گو باحمید خسروی عضو خانه ی سایبری سنگ ایران

صحبت های آقای حمید خسروی در مورد کمپین #ارزش_سنگ

ارزش سنگ  یک حس زیبا و دوستی با سنگ است.
ما با سنگ زندگی می کنیم و دست های ما در دست های سنگ بهم گره خورده.
مابا سنگ حرف می زنیم و در اتاق شیشه ای ذهنمان تابلویی از زیبایی  های طرح سنگی به یاد خالق بزرگ  نصب می کنیم.

کمپین ارزش سنگ یعنی زندگی با سنگ

کمپین#ارزش_سنگ

توجه‌به «منابع طبیعی پایان‌پذیر» بیشتر معطوف به منابعی چون نفت، گاز، آب، درخت و ... می‌باشد. در این میان توجه به‌اهمیت و ارزش سنگ، به‌عنوان یکی از سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی بسیار ناچیز بوده است. با این پیش‌زمینه گروه ساخارا و آژیانه، در راستای فرهنگ‌سازی این مهم، اقدام به‌ راه‌اندازی کمپین#ارزش_سنگ نموده تا با برشمردن آسیب‌هایی ناشی از نابودی هرقطعه سنگ به طبیعت، اقتصاد و نیروی‌انسانی، فرآوری‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌سمت استفاده بهینه از این سرمایه، هدایت کند و نشان دهد مصرف صحیح سنگ چه‌سهم بزرگی در حفاظت از طبیعت، سرمایه‌های اقتصادی و نیروی کار ایفا می‌کند.

تماس با ما